Chanda Na Kay – Moved On (Ft. Chef 187)

Chanda Na Kay - Moved On (Ft. Chef 187)
Moved On Lyrics by Chanda Na Kay (Ft. Chef 187)

Chanda Na Kay – Moved On Lyrics (Ft. Chef 187)

Tumone tumone
Yes yes yes
Yes mmm mmm

[Chorus]
[Chef 187]
Ifyakuseka nabantu ndesha
Ukusha barber kuntu mbeyesha
Friendship maningi pressure
Echo mpumina neka na leisure

Yama ku mushi ama ng’wi-ng’wi
Chilanshita kachelo akanini
Mayo-senge ati uleupa lisa?
Njebele, “Nga Yesu apalamina ukwisa.”

[Kay]
Eh
Apa njangalafye nabalwani bandi
Limo ndabamona na mu inbox yandi
Umulopa wandi walibakafya apa
So bena efyo baishiba ati nshaikata data
Iye

I moved on
I moved on
I moved on
Kale nachilapo

I moved on
I moved on ine
I moved on
Kale nachilapo

[Chanda]
Ufumya kwisa such behaviour
Snitch nasanga kanshi ni neighbour
Pakanwa ala bena Teresa
Balandaya uubomfwa limbi ni Lesa ine

I moved on
I moved on
I moved on
Kale nachilapo

I moved on
I moved on ine
I moved on
Kale nachilapo

[Verse 1 – Kay]
George, Kapeya, na Kapya
Ndamwimfwa ama lyashi mulanda mukapya
Talk to me vis a vis chapwa
Not ifyo mulemba ku status uh ah

Ama benefit fyaliya ba Simfukwe
Then kwaisaisakofye na fimbi fye (shimika)
Ififinefye mwaisantuma bonse
Nga chaweme ama ng’wi-ng’wi tamweba bonse

Ebo mushimikila ebasa mukunjeba
Nga epondi ninshi ni pa mute muleba
Nafikaleba back to the sender
‘Cause nshikwetepo inshita yakufisenda (wala)

[Chorus]
[Chef 187]
Ifyakuseka nabantu ndesha
Ukusha barber kuntu mbeyesha
Friendship maningi pressure
Echo mpumina neka na leisure

Yama ku mushi ama ng’wi-ng’wi
Chilanshita kachelo akanini
Mayo-senge ati uleupa lisa?
Njebele, “Nga Yesu apalamina ukwisa.”

[Kay]
Eh
Apa njangalafye nabalwani bandi
Limo ndabamona na mu inbox yandi
Umulopa wandi walibakafya apa
So bena efyo baishiba ati nshaikata data
Iye

I moved on
I moved on
I moved on
Kale nachilapo

I moved on
I moved on ine
I moved on
Kale nachilapo

[Chanda]
Ufumya kwisa such behaviour
Snitch nasanga kanshi ni neighbour
Pakanwa ala bena Teresa
Balandaya uubomfwa limbi ni Lesa ine

I moved on
I moved on
I moved on
Kale nachilapo

I moved on
I moved on ine
I moved on
Kale nachilapo

[Verse 2 – Chanda]
Ndamwimfwa efyo mulanda lyonse
But njibova kwati nshaikopa yonse
Notu futi ndatumfwa imitambafye
Te game yafyongo nasala kusambafye

Te kweba ati eine mbuli (uh ah)
Nemukulu pano ine mbuli? (awe)
Amano kaili mambula
Ati tomfwa Chileshe ah kaili chinkula

Moved on kale nasela
Nelo mafupa banchensela
Ndesha ukuba bwino kubantu
Uluse lwalile inkwale naimwena pantu

[Chorus]
[Chef 187]
Ifyakuseka nabantu ndesha
Ukusha barber kuntu mbeyesha
Friendship maningi pressure
Echo mpumina neka na leisure

Yama ku mushi ama ng’wi-ng’wi
Chilanshita kachelo akanini
Mayo-senge ati uleupa lisa?
Njebele, “Nga Yesu apalamina ukwisa.”

[Kay]
Eh
Apa njangalafye nabalwani bandi
Limo ndabamona na mu inbox yandi
Umulopa wandi walibakafya apa
So bena efyo baishiba ati nshaikata data
Iye

I moved on
I moved on
I moved on
Kale nachilapo

I moved on
I moved on ine
I moved on
Kale nachilapo

[Chanda]
Ufumya kwisa such behaviour
Snitch nasanga kanshi ni neighbour
Pakanwa ala bena Teresa
Balandaya uubomfwa limbi ni Lesa ine

I moved on
I moved on
I moved on
Kale nachilapo

I moved on
I moved on ine
I moved on
Kale nachilapo

Hahahaha
You already know what it is right?
Mass On This
Nexus Music

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments