Chef 187 – I Need You

Chef 187 – I Need You

Chef 187 – I Need You Lyrics

[Intro]
I need you (bon appetit)
How you wannit to sound?
I need you
Just like this
I need you (bon appetit)

[Verse 1]
Nali laile ama chushi
Njebele shalapo ine naya
I deserve a better lover
‘Akwaba lyonsefye ine maya

Nalisanga new lover
Her name is Ubunonshi
Muntu sana not the way you used to use me nga umubomfi

When you visit ndabeba ati mwebeni ati nshilipo
Kaili chalipwa fyalipwa finito
I’m on a getaway fugitive nga Pamela
Nalyamba new life, kopelako nga camera

Feel like a slave kuli lifestyle natemwa iyi
Nga nashibombela shaisa ninshi bati nweni
Nachulila impiya shaisa naya shanina
Shetani mumatwi ali shipwe shipwe no mukanina ai

Business yabulamo pulofiti
Lyonse umufyashi bogade ala ntula ukutwi
Nishinga twa spenda pa mbokoshi ishi?
Lusefye lwa ba Yaweh tamwafuma akashishi

[Chorus]
I need you (I need you)
I need you
I need you
(To show me the way)

I need you (to show me the way)
I need you (I need you to show me the way nga naluba)
I need you (I need you)
(To show me the way)

[Verse 2]
Teti wikate ama kumbi uku nawikata umushili
Pusumunapo chimo especially umo umushili
Ifishilikiti, ubufumu
Ubuyo, na ubukumu

Teti useke nabonse
Ukesa nwapo na sumu
Surrounded by family, still ndenunsha jealousy
Lyonse mulomo ngumfwa nga nababela zii

She said I’m selfish, ine no chita concur
Told her nganali wa kaso nga nali nonka (sana)
Nshai chefya ntina fye abaku swamo
Ntina fye abakulyamo
Mulukombo uku nwamo

See how can I brag about how much money mfola?
Knowing bana kulu uku limbi balele na insala
Eh ifibi fingi nchita knocko
Tabesulako, mukati umu fingi nchita bottle
Ukutina fye umusebanya, ilingi njikala uko
Solo nde pishamo
wechalo shi nshamo

[Chorus]
I need you
I need you
I need you
(To show me the way)

I need you (to show me the way)
I need you (I need you to show me the way nga naluba)
I need you
(To show me the way)

[Outro]
Eh eh eh
Nde fwaya nka beule before 40
So mbuka kuma chacha pa 4:40
Nga waleti nka feluka nde fo’ ufote
Umm chine seleti number 4

This is:
Tonny Breezy pon di mix
Iseleti na ama joint ayakalipa nga uwulwele malaria
Young Sensei
Kopala Swag Music
Enjoy this
Shout out Fresh Boy Music

Ooh yeah (ooh yeah)
Ooh yeah (ooh yeah)

Like what you see? Support Ulwimbo by sharing this post and following us on Facebook, Instagram, Twitter, or Blogovin.

Track Info

TitleI Need You
Artist(s)Chef 187
Producer(s)Tonny Beezy
Released2019
AlbumBon Appetit
GenreHip-hop/Rap

 

Share this
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Most Upvoted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Izveidot personīgo kontu
Izveidot personīgo kontu
1 month ago

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/lv/register?ref=JHQQKNKN