Chanda Na Kay – Tele

Chanda Na Kay - Tele Lyrics - Ulwimbo.com
Tele Lyrics by Chanda Na Kay | Ulwimbo.com

Chanda Na Kay – Tele Lyrics

Bafika abanyoli-nyoli
Abama dagger notusembe
Yebo
Wekafitala (selako)
Wapya Chanda Na Kay

Tambalala tambalala lyolyolyo (tele)
Nga chakufwanta mune lobe ulo (tele)
Nga ulakontoka lwimbo lobe ulo (tele)
DJ (chileke chilile tele)

Yeah
Amina amina kadala (tele)
Summer wear summer kalakala (tele)
Akwete bela abanyoli bamupela na (tele)
Ela (chileke chilile tele)

Ale tuta ingoma tuleshaninapo (tele)
Kwaliba lyonse ni panshi nebo nshaninako (tele)
Ichoni olo gelo winganshaninako (tele)
Taimoneka (chileke chilile tele)

Corona virus takuli kulifye (tele)
Aleumfwa tu malaria kanshi alwele (tele)
Ati alwaleko adabwa alwalilila (tele)
Utekanye (chileke chilile tele)

Tolo tontonkanya kontoloka (tele)
Mwiule wingilemo akatuntulu ka (tele)
Naupesha okay kwena nautoloka (tele)
Ifi fyakubukulu (chileke chilile tele)

Bwesha akamubili na kankuluwale (tele)
Chanda Na Kay beshile nechiLuvale (tele)
Indendeule nolo dance yamasele (tele)
Ichi cha oyo (chileke chilile tele)

How are you njebele bwana I’m fine pali (tele)
Abanyoli tabageba kwesu nga tapali (tele)
Ukupisha nyapapene webo ukapisha li (tele)
Natushupa apa (chileke chilile tele)

Ukupa bwino bwino ninshi naukwata (tele)
Divorce teti asumine nga naipaka (tele)
Ayumfwa laka bella kumweba ati kuli (tele)
Kutulekafye (chileke chilile tele)

Ati balanjamba kanshi story yaba ya (tele)
Aesha ukubova kanshi ilyashi lyaliya (tele)
Ukukula abafana bonse balila (tele)
Osa chosapo (chileke chilile tele)

Pastor Fuku-fuku alya ishamutulo pali (tele)
Kanakulu kamudozola ati awe tapali (tele)
Iyo mwishikulu ninkumona uli na (tele)
Hallelujah church (chileke chilile tele)

Chomba, Malama, Zakaleya, na Joshua (tele)
Adam balimukenye leka wiswa (tele)
Not umulopa bamuma one aswa (tele)
Tekanya (chileke chilile tele)

Kali fimbi-fimbi ninshi takalaingisha (tele)
Ama investor pilikiti baingisha (tele)
Aka pilipili ekaliko kapisha (tele)
(chileke chilile tele)

Chalo nabantu abantu bapatanina pali (tele)
Wikandetelela limbi walipena pali (tele)
Nifwe bakalwisha not ati my bally shani (tele)
Chaumfwika shani (chileke chilile tele)

Onion, toma, sala, mixed na (tele)
Ifyumbu fyakusashila ipwe insala (tele)
Iseni tulye ukutana takwampala (tele)
Wilapula (chileke chilile tele)

Ela Kay, twambe ukwende GP nga tapali (tele)
Chanda better twalyenda apa tapali (tele)
Bafika abanyoli nyoli (tele)
Selako (chileke chilile tele)

[Shoutouts]

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments